Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków LOT

Zespół ludzi, management

Na podstawie § 25 p.2 statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym Chata Bogata” uprzejmie zapraszamy na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia, które odbędzie się 9 maja 2024 r. o godz. 13:00 nad Zalewem Buczyna w Bogorii.

 1. Porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Część sprawozdawcza:
  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
  3. Sprawozdanie z wyników finansowych stowarzyszenia w 2023 roku
  4. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły i za okres kadencji
 3. Część wyborcza:
  1. Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej
  2. Zgłaszanie Kandydatów
  3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  4. Ukonstytuowanie władz
 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad

W przypadku braku frekwencji, drugi termin Walnego Zebrania ogłasza się na dzień 9 maja 2024 r. godz. 13:30.