Statut

STATUT Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym chata bogata”

Po zmianach 10 maja 2011 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” zwana dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest miasto Staszów.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział 2
Cele i zasady działania

§ 7
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

• kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
• integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego,
• zwiększanie liczby turystów odwiedzających region,
• wzrost wpływów z turystyki,
• poprawa infrastruktury turystycznej regionu,
• rozwój kultury i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
• działania na rzecz rozwoju ekologii w regionie,
• stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,
• inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie,
• inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
• koordynacja działań promocyjnych,
• stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi (np. LEADER+, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, itp.)

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Powołanie i prowadzenie biura LOT celem administrowania, organizacji i obsługi programów lokalnego rozwoju turystyki oraz informacji turystycznej.
2. Pozyskiwanie różnego rodzaju funduszy, dotacji na realizację celów statutowych
3. Opracowanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych.
4. Udział w targach oraz imprezach krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i promocyjnej.
6. Organizowanie spotkań, objazdów studyjnych, konkursów, szkoleń i konferencji.
7. Tworzenie, rozwój i promocję produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych.
8. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami, krajowymi i zagranicznymi.
9. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie infrastruktury turystycznej.
10. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki
11. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. 58.11.Z PKD Wydawanie książek
2. 58.13.Z PKD Wydawanie gazet
3. 58.14.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4. 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 55.10.Z PKD Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
6. 55.20.Z PKD Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
7. 55.90.Z PKD Pozostałe zakwaterowanie
8. 79.12.Z PKD Działalność organizatorów turystyki
9. 79.11.B PKD Działalność pośredników turystycznych
10. 79.11.A PKD Działalność agentów turystycznych
11. 79.90.A PKD Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
12. 79.90.B PKD Działalność w zakresie informacji turystycznej
13. 79.90.C PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
14. 72.19.Z PKD Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
15. 72.20.Z PKD Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
16. 70.21.Z PKD Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
17. 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
18. 74.20.Z PKD Działalność fotograficzna
19. 82.30.Z PKD Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
20. 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
21. 86.90.E PKD Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 94.99.Z PKD Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
23. 79.90.C PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
24. 85.51.Z PKD Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
25. 93.13.Z PKD Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
26. 96.04.Z PKD Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
27. 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
28. 90.02.Z PKD Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
29. 90.04.Z PKD Działalność obiektów kulturalnych
30. 85.59.B PKD Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
2. Prawa i obowiązki, wynikające z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym chata bogata”, członek może realizować osobiście lub przez przedstawiciela, który w granicach umocowania działa w jego imieniu.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:
– posiada pełnię zdolności do czynności prawnych,
– nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne),
– złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

§ 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

§ 13
Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 14
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 15
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16
Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17
Członek zwyczajny ma prawo do:
– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
– brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
– otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
– wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
– obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

§ 18
Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w § 17, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19
Do obowiązków członka należy:
1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.
Ustęp 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
Ustęp 3 nie dotyczy członka honorowego.

§ 20
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
a. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 19, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
c. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.
2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 22
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 23
1. W przypadku powstania wakatu w czasie kadencji uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
a. do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu,
b. do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji.
2. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:
1) ustala program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
6) uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
7) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,
8) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 25
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
– z własnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi na czternaście dni przed Zebraniem.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27
Zarząd Stowarzyszenia:
1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2) uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
4) nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
6) składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 28
1) W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2) Liczbę członków zarządu ustala każdorazowo sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie.
3) Zarząd składa się z 5 osób: Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu.
4) Zarząd reprezentuje Przewodniczący Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba spośród Zarządu.

§ 29
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 30
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin przez niego uchwalony.

Komisja Rewizyjna

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
6) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział posiedzeniach Zarządu.

§ 32
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia,
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 33
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Zasady wyborcze

§ 34
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami poleconymi lub innym przyjętym trybem.

§ 35
Wybory władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów – za.

Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia

§ 36
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37
Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członków i wpisowe,
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
3) dotacje, darowizny, i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Stowarzyszenia,
4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

§ 38
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 39
Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 40
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 41
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.