Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie § 25 p.2 statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym Chata Bogata” uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego stowarzyszenia, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w Gospodzie Rycerskiej w Szydłowie.

I. Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.

II. Przedstawienie sprawozdań:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018,
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
3. Sprawozdanie z wyników finansowych stowarzyszenia w 2018 roku.

III. Dyskusja

IV. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu w 2018 r.,
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3. w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2018 r.,
4. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok ubiegły,
5. w sprawie wyboru Zarządu,
6. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

V. Wolne wnioski,

VI. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku frekwencji, drugi termin Walnego Zebrania ogłasza się na dzień 25 czerwca 2019 r. o godz. 16.00.

Przewodniczący Zarządu
(-) Witold Kowal