Walne zebranie członków 30 kwietnia 2017 r.

Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym Chata Bogata”

Na podstawie § 25 p.2 statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym Chata Bogata” uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków naszego stowarzyszenia, które odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 14:00 (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3.

I. Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

II. Przedstawienie sprawozdań:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016,
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
3. Sprawozdanie z wyników finansowych stowarzyszenia w 2016 roku.

III. Dyskusja

IV. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała dotycząca zatwierdzenia działalności Zarządu w 2016 r.,
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3. Zatwierdzenie bilansu za 2016 r.,
4. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

V. Wolne wnioski,

VI. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku frekwencji, drugi termin Walnego Zebrania ogłasza się na dzień 30 marca 2017 r. o godz. 14.00 (czwartek).

Z poważaniem
Witold Kowal
Przewodniczący Zarządu