Konkurs kulinarny "Jesienne menu"

LOT Bogoria

MIEJSCE KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się dnia 3 września 2017 r. w Bogorii na terenie zalewu rekreacyjnego Buczyna podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Ekologii.

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata"

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu są potrawy kulinarne inspirowane jesienią oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria – potrawy wegetariańskie
II kategoria – potrawy mięsne

CEL KONKURSU

1. Promocja niekonwencjonalnych jesiennych potraw kulinarnych.
2. Promocja zdrowej, lekkiej i oryginalnej kuchni na bazie jesiennych warzyw i owoców.
3. Integracja i współpraca grup zainteresowanych sztuką kulinarną.
4. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu gmin Bogoria, Staszów i Szydłów, tj. obszaru działalności LOT "Czym Chata Bogata".
2. Uczestnicy konkursu przygotowują na własny koszt potrawy z wybranej kategorii w ilości 50 porcji i dostarczają je na miejsce organizacji konkursu na godz. 14.00.
3. Po ocenie przez komisję konkursową potrawy przeznaczone zostaną do degustacji dla uczestników wydarzenia.
4. Organizator zapewnia miejsce do prezentacji konkursowej potrawy.
5. Potwierdzeniem udziału w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszenia.
6. Karta zgłoszenia dostępna w dniu konkursu lub do pobrania na stronie internetowej www.czymchatabogata.org oraz www.gok-bogoria.pl.

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

1. Członków komisji powołuje organizator.
2. Komisja oceniać będzie jesienne potrawy kulinarne w kategoriach: potrawy mięsne i potrawy wegetariańskie.
3. Komisja będzie brała pod uwagę:
- nowatorstwo smaku
- sposób prezentacji potraw – ogólny wyraz artystyczny
- estetykę podania
- warunki konkursu oraz motyw przewodni

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Organizator zapewnia nagrody pieniężne:

W kategorii I – potrawy wegetariańskie
I miejsce 400,00 zł.
II miejsce 300,00 zł.
III miejsce 200,00 zł.
3 wyróżnienia po 100,00 zł.

W kategorii II – potrawy mięsne
I miejsce 400,00 zł.
II miejsce 300,00 zł.
III miejsce 200,00 zł.
3 wyróżnienia po 100,00 zł.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Ekologii o godz. 16.00.
2. W zależności od ilości zgłoszonych potraw komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia nagród pomiędzy kategoriami i podziału nagród.
3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.
2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 15 86741 65
3. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.)

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspartego dotacją Wójta Gminy Bogoria.

Załącznik: